پرسشنامه شخصیتSCL90

استاندارد

پرسشنامه پرسشنامه شخصیتSCL90 شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده ایم
آخرین محصولات پایان نامه

پرسشنامه هوش هیجانی

استاندارد

پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی(۲۸سوال) شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده ایم
آخرین محصولات پایان نامه

پرسشنامه سبک تفکر

استاندارد

پرسشنامه پرسشنامه سبک تفکر (۱۰۴سوال) شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده ایم
آخرین محصولات پایان نامه

پرسشنامه فرسودگی شغلی

استاندارد

پرسشنامه فرسودگی شغلی (۱۸سوال) شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده ایم
آخرین محصولات پایان نامه